Bangbung Ranggaek

Pajar maneh bet naek kareta Cikajang
Di muatan mah di sisi jambatan
Pajar maneh deuh henteu ngewa ngewa acan
Tos narosna mah geuning hate seseblakan

Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek
Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek

Pajar maneh deuh henteu ngewa ngewa acan
Diemutan mah geuning hate seseblakan

Saurna mah deuh kintunan ti Baros
Ti Baros na mah tos dikaranjangan
Pa amprok mah deuh henteu hawatos teu naros,
Tos naros na mah geuning sering dianjangan,

Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek
Bangbung ranggaek
Tadi embung ayeuna daek

Pajar maneh deuh henteu alim patepang,
Nu kasepna mah,
Geuning sering ngalanglangan