Tum Hi Ho Versi Arab

Nahnu jiroonum bidzal kharomi
Kharomil ikhsani whalkhasanii

Nahnu jirooun bidzal kharomi
Kharomil ikhsani whalkhasanii
Nahnu min qoumim bihi sakanu
Wabihi minkhuf bihim aminu

Ya rosulallah salamun alaik
Ya rofi”Asya niwaddarodji
At fattayaji robbal alamin
Ya uhailalju diwalkaromi

Ahlul baiti mustofa zuhuri
Hum amanul ardhi
Ahlul baitil musthofa dzuhuri
Hum amanul ardhi fadzakiri

Subbihul min anjumi zuhuri
Mistlama qodza,afis sunani hemmmmm

Ya rosulallah salamun alaik
Ya rofi”Asya niwaddarodji
At fattayaji robbal alamin
Ya uhailalju diwalkaromi

Yahabibi
Ya nabi

Robbi fanfa,na bi barkatihim
Wahdinal khusna bi barkatihim
Wahdinal khusna bi khurmatihim
Wa amitnafiiiii thorikhotihim

Subbihul min anjumi zuhuri
Mistlama qodza,afis sunani hemmmm

Ya rosulallah salamun alaik
Ya rofi”Asya niwaddarodji
At fattayaji robbal alamin
Ya uhailalju diwalkaromi

Ya rosulallah salamun alaik
Ya rofi”Asya niwaddarodji
At fattayaji robbal alamin
Ya uhailalju diwalkaromi